یافتن محصولات و سرویس ها

Diskspace
Data Transfer
Email Addresses
Databases
Basic
R66.00 ماهانه
5 GB
4 GB
20
2SOHO
R115.00 ماهانه
10 GB
8 GB
unlimited
2Corporate
R211.00 ماهانه
20 GB
16 GB
unlimited
unlimited